CMUBS ห่วงใยสุขภาพนักศึกษาและบุคลากร จัดอบรมการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) สร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพ

22 มีนาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 22 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUBS) จัดอบรมการใช้งานเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) แก่บุคลากรในคณะฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมเชิญคุณปาลิตา วงษ์ศิลา และคุณณัฐริษา เปรโต เจ้าหน้าที่จากบริษัท โววิค จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมสาธิตวิธีการใช้งานเครื่อง ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรและอาจารย์ในคณะฯ หลายท่านสนใจร่วมการอบรม

ทั้งนี้ คณะฯ ได้ติดตั้งเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดกึ่งอัตโนมัติ (AED) โดยพร้อมใช้งานแล้วบริเวณข้างโถงทางเข้าบันไดกลาง (หน้าสำนักงานงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ) ชั้น 1 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่