ประกาศสำนักหอสมุด เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการบริการห้องสมุดและการปฏิบัติงานของบุคลากรจากที่พักอาศัย (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 1)

12 มกราคม 2564

สำนักหอสมุด

     ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการบริการห้องสมุดและการปฏิบัติงานของบุคลากรจากที่พักอาศัย (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 1) อ่านรายละเอียด 

แกลลอรี่