นักศึกษา อก.มช. คว้า 2 รางวัล ในงานประชุมวิชาการ The 35th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2023)

1 ธันวาคม 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2566 นายธันยวัฒน์ แก้วสลุด นักศึกษารหัส 609931008 ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1) First Prize for Poster Presentation of Industrial Biotechnology Theme และ 2) Overall Best Poster Presentation เรื่อง “Turning Waste into Wealth: Hydrothermal-Enzymatic Processing of Keratin Wastes for Bioplastic Production” ในงานประชุมวิชาการ The 35th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2023) “Sustainable Development through Bio-Circular Green (BCG) Economy Model” ณ โรงแรม The Greenery Resort - Khao Yai จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ ดร.กมล ยากูล เป็นผู้ร่วมวิจัย
แกลลอรี่