รางวัลหลักสูตรยอดนิยม (Popular Vote) ประจำปีการศึกษา 2565

10 มกราคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหลักสูตรดีเด่น ประเภทหลักสูตรยอดนิยม (Popular Vote) ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
.
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า "นับเป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของหลักสูตร หลังจากที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนตุลาคม 2566 รางวัลนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความทุ่มเทแรงกายแรงใจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ การสนับสนุนจากผู้บริหาร คุณภาพของนักศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การใส่ใจดูแลนักศึกษา การสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายของผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต ส่งผลให้หลักสูตรได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้สมัครเพิ่มสูงขึ้นทุกปีมากกว่าแผนการรับที่ตั้งไว้ ที่สำคัญผู้เรียนมาจากทั่วโลกอีกด้วย ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรได้รับรางวัลเกียรติยศ ดำรงตำแหน่งการงานที่สูงขึ้น รางวัลนี้เป็นเสมือนกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ทำให้พวกเราก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมั่นใจ"
.
พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจะจัดขึ้นในงานทำบุญครบรอบ 60 ปี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ณ บริเวณศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2567

แกลลอรี่