UKM และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพหลัก ในการจัดโครงการ e-ASEAN Youth Volunteer Programme (e-AYVP) Thailand 2022 ครั้งที่ 10

10 มิถุนายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

         เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นข้อตกลงที่กำหนดกรอบความร่วมมือในการจัดงาน e-AYVP 2022 โครงการดังกล่าวมุ่งระดมอาสาสมัครรุ่นเยาว์จากกลุ่มประเทศอาเซียนและจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ให้มีส่วนร่วมในทำงานร่วมกับชุมชน ในการพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อรับมือกับความท้าทายทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค โดย UKM มอบทุน จำนวน 2,500 USD เพื่อสมทบการจัดโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหัวข้อโครงการของปีนี้ คือ การส่งเสริมเยาวชนอาสาสมัครอาเซียนในการพัฒนาชุมชนและการขจัดความยากจน ("Empowering ASEAN Youth Volunteers in Community Development and Poverty Eradication.")

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความยินดีในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดโครงการ e-AYVP 2022 ร่วมกับ UKM สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Association for University Social Engagement Thailand) หรือ EnT และโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

          “AYVP เป็นแพลตฟอร์มอาสาสมัครเยาวชนโดยเฉพาะที่ตั้งใจจะสร้างโอกาสในการเป็นจิตอาสาขับเคลื่อนความรู้สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ พัฒนาความสามารถ เพิ่มความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของภูมิภาคพร้อมทั้งสร้างความแตกต่างอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนทั่วอาเซียน UKM มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเครือข่ายความร่วมมือ” Prof. Dato' Dr. Norazah Mohd Nordin รองอธิการบดี UKM กล่าว

          “การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศมีความสำคัญอย่างยิ่งและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับ UKM มหาวิทยาลัยชั้นนำอันทรงเกียรติของมาเลเซีย และมั่นใจว่าโครงการนี้จะเปิดโอกาสดี ๆ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความเป็นผู้นำผ่านการเป็นอาสาสมัครและการมีส่วนร่วมกับชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในอนาคตของทั้งสองมหาวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป” ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าว
แกลลอรี่