เวทีเสวนา “Policy Forum ครึ่งทางฤดูฝุ่น จัดการไฟ แก้ไขปัญหา PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่”

11 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการเพื่อการขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (ศวอ.) และรองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเวทีเสวนา “Policy Forum ครึ่งทางฤดูฝุ่น จัดการไฟ แก้ไขปัญหา PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่” การจัดการมลพิษอากาศจากการเผาในที่โล่ง ภายใต้กิจกรรมผลักดันร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด ด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการ ร่วมกับคณะกรรมธิการวิสามัญและคณะอนุกรรมาธิการฯ องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการการเผาในที่โล่งเพื่อแก้ไขฝุ่น PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ การยกระดับและขยายผลการดำเนินงานเชียงใหม่โมเดล ในปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศให้ประสบความสำเร็จ การสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับการบรรลุเป้าหมายการแก้ไขปัญหา PM 2.5 แนวทางการดำเนินงานและขยายผล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศในปัจจุบันและอนาคต ดำเนินการเสวนาโดย คุณนาตยา แวววีรคุปต์ และคุณพอมพ์รภัช ดุษฏีอิสริยกุล Thai PBS ตลอดจนการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ณ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่