วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกับ Mr. Li Shenghui กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท China Thailand Cross Border Industry Group Co., Ltd. (CTCB) และ China Thailand Cross Border International Education Service Co., Ltd. (CTCE) ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

23 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกับ Mr. Li Shenghui กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท China Thailand Cross Border Industry Group Co., Ltd. (CTCB) และ China Thailand Cross Border International Education Service Co., Ltd. (CTCE) ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับวิทยาลัยฯ ในด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ในสถาบันการศึกษา ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ด้านอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนหรือการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนา Innovative Driven Enterprise และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยวางแผนการตลาดดิจิทัลสามารถส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าสูงไปยังตลาดจีนผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนสำหรับนักศึกษา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี และวิสาหกิจชุมชน
แกลลอรี่