คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการสร้างความสะอาด ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 และฝุ่นควันฯ

24 ธันวาคม 2563

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการสร้างความสะอาด ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 และฝุ่นควัน ในพื้นที่ทำงานและพื้นที่ร่วมภายในคณะสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในคณะในการร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใส่ใจเรื่องสุขภาพอนามัย หมั่นทำความสะอาด ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีจิตสำนึกสาธารณะ
3. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้บริหารและบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์/ภาควิชา/สาขา/ศูนย์ จำนวน 100 คน

วัน เวลา สถานที่
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30-13.30 น. บริเวณพื้นที่โดยรอบคณะสังคมศาสตร์ 
แกลลอรี่