มช. เปิดโครงการทุนปฏิบัติงาน ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

30 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในโครงการทุนปฏิบัติงานฯ สำหรับนักศึกษาทุกระดับทุกชั้นปี โดยสามารถเลือกสมัครตามลักษณะงานที่สนใจ ทาง CMU SIS ที่ https://sis.cmu.ac.th/ แล้วคลิกเลือก CMU Job Search ตั้งแต่วันที่ 1-14 กรกฎาคม 2563 นี้


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนปฏิบัติงาน โนโครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563


โครงการทุนปฏิบัติงานฯ ครั้งนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่กำลังศึกษาอยู่ทุกชั้นปี ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยมีค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ชั่วโมงละ 40 บาท ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินกิจกรรม นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ไม่เกิน 125 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน


สำหรับขั้นตอนการสมัครเขาร่วมโครงการทุนปฏิบัติงาน นักศึกษาสามารถสมัครได้ผ่านทาง CMU SIS ที่ https://sis.cmu.ac.th/ โดยกรอกแบบฟอร์มสมัครงานในระบบ CMU Job Search และค้นหาตำแหน่งงานที่สนใจ พร้อมเลือกสมัครงาน ระหว่างวันที่ 1-14 กรกฎาคม 2563 และติดตามผลการพิจารณาทางระบบ CMU Job Search ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบการจ้างงานจะติดต่อนัดหมายนักศึกษาเพื่อสัมภาษณ์งานในรายละเอียดต่อไป เมื่อนักศึกษาได้รับการจ้างงานแล้ว จะเริ่มปฏิบติงานระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 30 ตุลาคม 2563 ตามที่หน่วยงานระบุในการรับค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน กองคลังจะเป็นผู้จ่ายเงินทุนปฏิบัติงานแก่นักศึกษา ผ่านบัญชีธนาคารของนักศึกษาโดยตรงในแต่ละเดือน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-3037 หรือติดตามข้อมูลได้ที่ https://www.facebook.com/ScholarshipsCMU/

แกลลอรี่