หนังสือรวมบทความวิชาการทางสถาปัตยกรรม ลำดับที่ 1-3 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 กันยายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หนังสือรวมบทความวิชาการทางสถาปัตยกรรม ลำดับที่ 1-3
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ลำดับที่ 1 เมืองเชียงใหม่ : ศิลปะ สถาปัตยกรรมและความเชื่อ
Click เพื่ออ่าน

ลำดับที่ 2 พุทธสถาปัตยกรรม
Click เพื่ออ่าน

ลำดับที่ 3 มรดกเมือง มรดกชุมชนและสิ่งแวดล้อม
Click เพื่ออ่าน

ท่านที่สนใจศึกษาสามารถดาวน์โหลดจากลิงค์ หรือสแกนจาก QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แนบท้ายนี้

แกลลอรี่