ประกาศคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษารายปี ประจำปีการศึกษา 2564

9 กุมภาพันธ์ 2565

กองคลัง

ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยกำหนดให้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาชาวไทย ในอัตราร้อยละ 20 นั้น ในการนี้มหาวิทยาลัยขอแจ้งแนวปฏิบัติในการคืนค่าธรรมเนียมนักศึกษา ดังนี้

  1. นักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเอง และมีสถานภาพเป็นนักศึกษา หลังจากวันที่ประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ กองคลังจะดำเนินการคืนเงินให้กับนักศึกษา รอบแรก ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยการโอนเงินผ่านบัญชี Prompt Pay (พร้อมเพย์) ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของนักศึกษา และส่งใบส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางอีเมล์ @cmu.ac.th ของนักศึกษา
  2. นักศึกษาเงินกู้ ก.ย.ศ., นักศึกษาทุน ODOD, ทุน ODOS, ทุน CMU Presidential Scholarship  และนักศึกษาป.บัณฑิตชั้นสูง กองคลังจะคืนเงินให้กับแหล่งทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานการเงิน กองคลัง 053-943130 หรือ 053-941131

แกลลอรี่