คู่มือ แนวทางการลงโทษผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30 เมษายน 2562

กองกฎหมาย

       การกำหนดโทษที่จะลงโทษกับผู้กระทำความผิดทางวินัยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการพิจารณาโทษนอกจากจะต้องพิจารณาจากหลักนิติธรรมและหลักมโนธรรมแล้ว ยังต้องพิจารณาจากตัวอย่างหรือแนวทางการลงโทษทางวินัยที่หน่วยงานกลางด้านการบริหารงานบุคคลของรัฐได้ให้ความเห็นชอบมาใช้ประกอบการพิจารณา โดยเปรียบเทียบกับกรณีการกระทำความผิดที่มีลักษณะเดียวกัน และระดับโทษที่ได้ลงโทษสำหรับความผิด เพื่อให้การลงโทษมีความเหมาะสมกับความผิด
       แนวทางการลงโทษผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณากำหนดโทษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยได้นำเอาคำสั่งการลงโทษของมหาวิทยาลัย แนวทางการลงโทษของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด มาใช้เป็นตัวอย่างลักษณะความผิดและแนวการกำหนดโทษ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้กองกฎหมายทำจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของกองกฎหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางและมาตรฐาน ประกอบการปฏิบัติงานของกองกฎหมาย ต่อไป
       กองกฎหมายหวังว่าคู่มือแนวทางการลงโทษผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวินัย คณะกรรมการสอบสวน ตลอดจนผู้บริหารที่มีอำนาจในการลงโทษทางวินัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดโทษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งได้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ และลูกจ้างประจำทั้งความผิดวินัยไม่ร้ายแรงและวินัยอย่างร้ายแรงกองกฎหมาย
สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมษายน ๒๕๖๒

ข้อมูลโดย : กองกฎหมาย
แกลลอรี่