คณะพยาบาลศาสตร์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณคณะที่มีนักศึกษาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ลำดับที่ 3)

16 มีนาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วย นางสาวศศิภาดา วังหลัง นายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 นายจีระศักดิ์ หุ่นเก่า นายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณคณะที่มีนักศึกษาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (สูงเป็นลำดับที่ 3) จาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566 เพื่อสร้างกำลังใจ ยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566
.
คณะที่มีนักศึกษามาใช้สิทธิมากที่สุด ลำดับที่ 1 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้มีสิทธิ 889 คน มาลงคะแนน 737 คน คิดเป็นร้อยละ 82.90 ลำดับที่ 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้มีสิทธิ 392 คน มาลงคะแนน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 75.77 และ ลำดับที่ 3 คือ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้มีสิทธิ 801 คน มาลงคะแนน 581 คน คิดเป็นร้อยละ 72.53

แกลลอรี่