แนวปฏิบัติการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

29 เมษายน 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล

แนวปฏิบัติการขอชำระค่าธรรมเนียม, การขอลงทะเบียนกระบวนวิชา, การขอลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ, การขอเพิ่มกระบวนวิชา, การขออักษรลำดับขั้น V และการขอเปลี่ยนตอนหลังกำหนด ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี)

ดูรายละเอียดได้ที่ https://cmu.to/WNBLe  

แกลลอรี่