แนวปฏิบัติการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

29 เมษายน 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล

แนวปฏิบัติการขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา, การขอลงทะเบียนกระบวนวิชา, การขอเพิ่มกระบวนวิชา, การขอเปลี่ยนตอนหลังกำหนด, การขออักษรลำดับขั้น V และการขอเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผล ภาคฤดูร้อน (ภาคการศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

ดูรายละเอียดได้ที่ https://cmu.to/xTxGA

แกลลอรี่