การประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการและสหกิจศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย สถาบันยานยนต์ และสถาบันพลาสติก

27 มกราคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

             ศาสตราจารย์ ดร. นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณอนุสรณ์ เนื่องผลมาก ประธานสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการสถาบันยานยนต์ คุณวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ และ ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ในโอกาสที่มาร่วมการประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการและสหกิจศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย สถาบันยานยนต์ และสถาบันพลาสติก โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุม เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนการสร้างความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา บุคลากร ให้สอดคล้องกับความต้องการและการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอนาคต ณ ห้องประชุม ECB 2602 อาคาร 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่