“ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม”

8 เมษายน 2564

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

“ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม”

ขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย COVID-19 หรือไปยังสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 (ตั้งแต่รายที่ 70 เป็นต้นมา)
ให้กรอกข้อมูลผ่าน ลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR7-yhjpa5_--ppP1V5epCXwVdJ6f4NZa6XMt3rupUJ8pmdA/viewform

และให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด

เพื่อจะได้ดำเนินการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
และเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อสถานการณ์ดังกล่าวต่อไป
แกลลอรี่