มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านนวัตกรรม ประจำปี 2566 (Thailand Quality Class Plus : Innovation)

6 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

       

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านนวัตกรรม ประจำปี 2566 (Thailand Quality Class Plus : Innovation) จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567

        ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ได้กล่าวถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มาใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนได้รับรางวัลในครั้งนี้ ประกอบด้วย ปัจจัย 4 ประการ ดังนี้


Leadership : ความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่น และร่วมกันกำหนดทิศทางเป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ

Engagement : การสื่อสารและสร้างความผูกพันกับทุกภาคส่วนให้เห็นเป้าหมายร่วมกันว่า มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออะไร และ “ร่วมด้วย ช่วยกัน” ทำให้ไปถึงคุณค่านั้น

Attitude : การสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพงาน ตลอดจนการกล้าคิดและทดลองทำในสิ่งใหม่ๆ

Deployment : การถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ รวมถึงการติดตามประเมินผล และนำผลการประเมินนั้นมาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ไม่กลัวการล้มเหลว

         นอกจากนั้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จึงได้กำหนดให้มีรางวัล Leadership Excellence Award มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ที่เป็นผู้ผลักดันให้องค์กรนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้อย่างต่อเนื่อง เกิดผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศจนได้รับรางวัล Thailand Quality Award หรือ Thailand Quality Class Plus เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บริหารที่ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมองค์กรไทยให้มีความสามารถทัดเทียมนานาประเทศ และยังให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ความรู้ในฐานะต้นแบบองค์กรที่เป็นเลิศ ให้เกิดการขยายองค์ความรู้ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จึงพิจารณามอบรางวัล ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้บริหารขององค์กรที่ได้รับรางวัล Thailand Quality Award และ Thailand Quality Class Plus ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2566 รวมจำนวน 21 ท่าน ซึ่งศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการเชิดชูเกียรติและรับมอบรางวัล Leadership Excellence Award ในงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ด้วย

       โอกาสเดียวกันนี้ เป็นที่น่ายินดียิ่งที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Thailand Quality Class : TQC 2023 ด้วย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้รับมอบรางวัล ซึ่งนับเป็นคณะที่ 3 ของมหาวิทยาลัยที่ได้รางวัลนี้ ต่อจากคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์

แกลลอรี่