นักศึกษารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการรังสีเทคนิค

24 พฤษภาคม 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการรังสีเทคนิค (RT PCCMS Academic Skill Competition 2021) ผ่านระบออนไลน์ จัดโดย โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

นางสาวณิชกานต์ มะโนมัย และนางสาวจิตตา ป้อพลอย ได้รับรางวัลรองชนะเลิสอันดับสอง ในการนำเสนอผลงานเรื่อง ศึกษาเทคนิคการสร้างภาพเอ็มอาร์ไอแบบเร็วเพื่อให้สำหรับวัดปริมาตรสมอง โดยมี อาจารย์ ดร.อุเทน ยะราช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นายศรวิพัฒน์ อินต๊ะมูล ได้รับรางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงานเรื่อง การออกแบบวัสดุที่สามารถปั้นขึ้นรูปได้ที่ประกอบด้วยดินประดิษฐ์สังเคราะห์และโบรอนสำหรับกำบังโฟตอน-นิวตรอนจากเครื่องเร่งอนุภาค โดยมี อาจารย์ ดร.ชญานิษฐ์ จำปี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
แกลลอรี่