“มช. อันดับที่ 3 ของไทย และอันดับที่ 531 ของโลก จากการจัดอันดับของ Round University Ranking (RUR) 2022”

20 พฤษภาคม 2565

สำนักงานบริหารงานวิจัย

สำนักจัดอันดับ Round University Ranking (RUR) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2022 โดยใช้ข้อมูลจากฐาน ISI (Web of Science) และมีตัวชี้วัดหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน (Teaching) 40% การวิจัย (Research) 40% ความเป็นนานาชาติ (International diversity) 10% และเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Sustainability) 10%


จากผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้คะแนนรวมอันดับที่ 3 ของประเทศ และอันดับที่ 531 ของโลก โดยสามารถขยับอันดับขึ้น 21 อันดับ และคะแนนเพิ่มขึ้น 8.23 คะแนน จากปี 2021 ซึ่งอยู่อันดับที่ 552 ของโลก และคะแนน 45.549 คะแนนทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีอันดับที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ได้แก่ ด้านการวิจัย (Research) อันดับที่ 579 ของโลก ดีขึ้นมา 6 อันดับ ซึ่งปีที่ผ่านมาอยู่ในอันดับที่ 585 ของโลก และด้านเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Sustainability) อยู่ในอันดับที่ 177 ดีขึ้นมาถึง 248 อันดับ ซึ่งปีที่ผ่านมาอันดับที่ 425 ของโลก
สำหรับคะแนนย่อยในตัวชี้วัดต่างๆ เปรียบเทียบการจัดอันดับในปี 2022 กับปี 2021 ปรากฏผลการจัดอันดับ ดังต่อไปนี้


ข้อมูลอ้างอิง https://roundranking.com/ranking/world-university-rankings.html#world-2022
จัดทำโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย

แกลลอรี่