มช. ขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบ สู่แพลตฟอร์มสนับสนุนการเรียนรู้แนวใหม่เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

1 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

หลังจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้โลกแห่งการศึกษาต้องเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว การจัดการศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด เกิดรูปแบบการศึกษาที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีออนไลน์เข้ามาช่วยออกแบบการการเรียนการสอน เพื่อรองรับบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนไปทั้งในวันนี้และอนาคต หากวิกฤต COVID-19 เป็นเสมือนสิ่งที่เข้ามาทดสอบผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาในบ้านเรา ทั้งบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน และ ผู้สอน ในการควบคุมคุณภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ให้ใกล้เคียงกับการสอนแบบพบหน้ากันให้มากที่สุด การเตรียมความพร้อมสู่ห้องเรียนวิถีใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเป็นการผสานรูปแบบแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนไซต์ กับ ออนไลน์เข้าด้วยกันอย่างลงตัวและไร้รอยต่อ

ศาตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่า จากการที่มหาวิทยาลัย ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุด มีการตั้งหน่วยงาน TLIC (Teaching & Learning Innovation Center) ขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อช่วยให้อาจารย์สามารถปรับตัวเข้าสู่รูปแบบการสอนออนไลน์ได้อย่างราบรื่นด้วยการบูรณาการของเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบต่างๆ ที่ได้มาตรฐานและคุณภาพสูง อาทิเช่น Microsoft Teams, Zoom, E-Z Studioเป็นต้น ทำให้อาจารย์สามารถจัดการการชั้นเรียน ผลิตสื่อดิจิทัล จัดการสอนจริง รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร จัดกิจกรรม มอบหมายงาน รวมทั้งการประเมินผลผู้เรียน บนแพลทฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้เนื่องจากการที่องค์ความรู้ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่ารวดเร็ว หากผู้ใดหยุดการเรียนรู้เท่ากับว่าผู้นั้นกำลังเดินถอยหลังและกลายเป็นคนตกยุคได้ รวมทั้งอายุของการใช้งานความรู้ (Shelf-Life of Knowledge) สั้นลงเรื่อยๆ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต (CMU Lifelong Education หรือ LE) ขึ้น โดยนิยามคำว่า ผู้เรียนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องจำกัดเพียงแค่นักศึกษาในความหมายเดิมอีกต่อไป หากสามารถหมายถึง ผู้เรียนในทุกช่วงวัย ก็สามารถเข้าศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อย่างทัดเทียม ปัจจุบันวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมีหลักสูตรเรียนรู้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น การเรียนร่วมกับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา, การอบรมหลักสูตรระยะสั้นในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์พร้อมได้รับใบรับรองสมรรณะ, การอบรมออนไลน์ได้แก่ สัมมนาออนไลน์(Webinar) การเรียนออนไลน์ผ่าน CMU MOOC ฟรีกว่า 30 วิชา หรือการรับฟังผ่าน Podcast ซึ่งนอกจากจะเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการจัดการศึกษาคุณภาพให้กับสังคม/ชุมชนแล้ว ยังนับเป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกด้วย
แกลลอรี่