อาจารย์ อก.มช. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก โครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี ๒๕๖๓

20 มกราคม 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ อาจารย์ ดร. สิรภัทร แต่สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก โครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี ๒๕๖๓ โครงการนี้จัดโดยรัฐบาลสิงคโปร์ เป็นการประชุมวิชาการเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่กว่า 300 คน เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ และเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ เช่น ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยมีผู้แทนเข้าร่วมงาน 10 คน ที่ผ่านการคัดเลือกโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงร่วมพิธีเปิดการประชุม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
แกลลอรี่