นักศึกษาวิศวฯ โยธา มช. เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ประจำปี 2564

16 มีนาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายจิรายุส สุดเสมอใจ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทาน เหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.94 อนึ่ง รางวัลดังกล่าวคัดเลือกโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี และสอบได้เป็นที่ 1 ของคณะฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษมวัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีมอบเหรียญดังกล่าว พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
แกลลอรี่