มช. เป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน และอันดับ 49 ของโลก ด้านการส่งเสริมสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม ของ THE Impact Rankings 2020

24 เมษายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Time Higher Education จากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2020 ตามเกณฑ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรเพื่อสังคมของสหประชาชาติ (United Nations: Sustainable Development Goals หรือ UN: SDGs โดยมีมหาวิทยาลัยทั่วโลก 766 แห่ง เข้าร่วมการจัดอันดับในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับด้านการส่งเสริมสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม SDG 3: GOOD HEALTH AND WELL-BEING ในอันดับที่ 49 ของโลก เป็นอันดับ 12 ของเอเชีย อันดับที่ 1 ของภูมิภาคอาเซียน และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตามวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำคะแนนรวมได้ 61.8 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 301-400 ของโลก ซึ่ง 3 อันดับแรกที่ได้คะแนนดีที่สุด ประกอบด้วย SDG 3: การส่งเสริมสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม GOOD HEALTH AND WELL-BEING อันดับที่ 49 ของโลก SDG 11: การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES อันดับที่ 101-200 SDG 9: การส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE อันดับ 201-300
ข้อมูลอ้างอิง https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/


แกลลอรี่