ประชุมคณะทำงานโครงการฝึกอบรมนานาชาติ “Reducing Postharvest Losses and Maintaining the Postharvest Quality of Fruits, Vegetables, and Grains throughout the Supply Chain as Well as Creating Value-added Products”

11 มิถุนายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญา พูลลาภ รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการฝึกอบรมนานาชาติ Reducing Postharvest Losses and Maintaining the Postharvest Quality of Fruits, Vegetables, and Grains throughout the Supply Chain as Well as Creating Value-added Products ซึ่งได้รับงบประมาณการจัดฝึกอบรมจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในการจัดหลักสูตรดังกล่าวให้แก่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาผ่านระบบประชุมทางไกล (zoom) ทั้งในรูปแบบการบรรยาย การฝึกทำปฏิบัติการ และการเยี่ยมชมสถานประกอบการการแปรรูปผักและผลไม้ ในระหว่างวันที่ 9-20 สิงหาคม 2564
แกลลอรี่