คณะวิทย์ มช. เปิดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 “เฟ้นหาผู้แทนไทยก้าวไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ”

1 มิถุนายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

         1 มิถุนายน 2565 - คณะวิทย์ มช. เปิดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (TOI18) นำเยาวชนไทยที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ ร่วมประชันทักษะทางคอมพิวเตอร์ เฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยก้าวเข้าสู่การแข่งขันระดับโลก มุ่งกระตุ้นเด็กไทยใส่ใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         วันที่ 1 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (The 18th Thailand Olympiad in Informatics 2022) ณ ห้อง SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันฯ และรองศาสตราจารย์เย็นใจ สมวิเชียร กรรมการบริหารมูลนิธิ สอวน. พร้อมด้วยผู้แทนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ของประเทศไทยให้ทัดเทียบนานาประเทศ อีกทั้งเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และเฟ้นหาผู้แทนประเทศไทย เพื่อก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ จัดมาแล้วทั้งสิ้น 17 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และในการจัดการแข่งขันครั้งที่ 18 ที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึง 4 มิถุนายน 2565 ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ ศูนย์ สอวน. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทั่วประเทศ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 15 ทีม จำนวน 93 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมจาก สอวน. ทั้งค่าย 1 และ ค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. 13 ศูนย์ทั่วประเทศ และนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและครูผู้สังเกตการณ์จากแต่ละศูนย์ทั้งหมด 45 คน อีกทั้งยังมีนักศึกษาพี่เลี้ยงและนักศึกษาช่วยงาน คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประมาณ 300 คน

รูปแบบการแข่งขันเป็นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหาในด้านการคำนวณเชิงตัวเลข วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยยึดรูปแบบตามธรรมนูญการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ซึ่งการแข่งขันมีทั้งหมด 2 วัน คือวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน และวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ส่วนในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 จะเป็นการประกาศผลการแข่งขันและพิธีมอบรางวัล ทั้งนี้ รางวัลในการแข่งขันจะประกอบไปด้วย รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลเกียรติคุณประกาศ ซึ่งการตัดสินรางวัลจะใช้เกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการรับรองข้อสอบและตัดสินผลการสอบ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชื่อว่าการแข่งขันในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้ และต่อยอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และกระตุ้นให้เยาวชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ ตลอดจนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีทักษะ มีความสามารถสูงสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต และหวังว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะสามารถคัดเลือกนักเรียนที่มีความเหมาะสมไปแข่งขันในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไป

สามารถติดความความเคลื่อนไหวของการจัดการแข่งขันได้ที่ https://toi18.science.cmu.ac.th

แกลลอรี่