แบบสำรวจความคาดหวังผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
https://cmu.to/PVoc65
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์: http://sdd.oop.cmu.ac.th/