คณะเทคนิคการแพทย์

Faculty of Associated Medical Sciences

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. สมรรถชัย จำนงค์กิจ
หัวหน้าภาควิชา
053949241
samatchai.c@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล
รองหัวหน้าภาควิชา
patraporn.s@cmu.ac.th

อาจารย์

อาจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ เดชะ
อาจารย์
053949245
sauwaluk.dacha@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุบล พิรุณสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ubon.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปุณฑริก แก้วเทพ
อาจารย์
053-949239
puntarik.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริสา ปาระมียอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-949242
arisa.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. เพียงขวัญ สงวนหมู่
อาจารย์
053-949291
piangkwan.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ อริยชัยกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
suwit.ariya@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุจลินทร์ ประสานณรงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-949246
mujalin.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
siriphan.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กิติมา รงค์สวัสดิ์
อาจารย์
-
kitima.r@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ พวงมะลิ
รองศาสตราจารย์
aatit.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สมรรถชัย จำนงค์กิจ
รองศาสตราจารย์
053949241
samatchai.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพียรชัย คำวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
peanchai.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. มัลลิกา ศรีมาแก้ว
อาจารย์
053-949250
munlika.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณฐารินทร์ บุญทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-949250 หรือ 9239
kritsana.b@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร สังขรัตน์
รองศาสตราจารย์
somporn.sungkarat@cmu.ac.th
อาจารย์ อารยา ญาณกาย
อาจารย์
araya.yankai@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีพร อุทัยคุปต์
รองศาสตราจารย์
sureeporn.uthaikhup@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. จิรกฤตธ์ ลีลารุ่งระยับ
รองศาสตราจารย์
053-94-9245
donrawee.leela@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ ประศาสน์วุฒิ
รองศาสตราจารย์
05349246
orawan.pr@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
patraporn.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. บุษบา ฉั่วตระกูล
อาจารย์
busaba.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. จารุตา ขันฤทธิ์
อาจารย์
49248
jaruta.kun@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร พิชัยยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
49249, 41003
todsaporn.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ธัญลักษณ์ ศรีบุญเรือง
รองศาสตราจารย์
053-9449242
thanyaluck.sri@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ สายนที ปรารถนาผล
รองศาสตราจารย์
sainatee.pra@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ บริพันธกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-949250
sirinun.b@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นวลลออ ธวินชัย
รองศาสตราจารย์
nuanlaor.thawinchai@cmu.ac.th