คณะเทคนิคการแพทย์

Faculty of Associated Medical Sciences

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี เจียมพานิชยกุล
หัวหน้าภาควิชา
053-949237
sawitree.chiampa@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันยามาส ชูชีพ
รองหัวหน้าภาควิชา
053-935085
kanyamas.c@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญารัตน์ จอมแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
tanyarat.jomgeow@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
ศาสตราจารย์
chatchai.t@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ ดร. วัชระ กสิณฤกษ์
ศาสตราจารย์
053935070
watchara.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพัณฐ์ หลวงสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053945086 ext. 18
praphan.luangsook@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
05349201
phennapha.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐจีรา อินต๊ะใส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053949237
nutjeera.in@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ฟ้าใส คันธวงค์
รองศาสตราจารย์
fahsai.k@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. สาคร พรประเสริฐ
ศาสตราจารย์
sakorn.pornprasert@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพรภคภร กุลนาจา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
53935085
phraepakaporn.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี เจียมพานิชยกุล
รองศาสตราจารย์
053-949237
sawitree.chiampa@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สรศักดิ์ อินทรสูต
รองศาสตราจารย์
053-945-086 # 19
sorasak.in@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงห์คำ ธิมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-949237
singkome.tima@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลรัตน์ พันธุ์แพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945086 ต่อ 19
ponrut.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรดาว คงใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
natedao.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูนทรัพย์ ผลาขจรศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935080-1 ต่อ 15
poonsub.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัชร สิงห์ทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945082
supawatchara.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษณีย์ วัฒนนันท์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 935086
usanee.anukool@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงยศ อนุชปรีดา
รองศาสตราจารย์
053 949237
songyot.anuch@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญา ปรีชาศุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053935086#16
kanya.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารุณี คำสายใย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
warunee.kumsaiyai@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บดินทร์ บุตรอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053945086
bordin.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา พันธุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053935085
khanittha.taneyhill@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวรรณ บุญโพธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053935085
piyawan.b@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. เมธาวรรณ ธนัญไชย
อาจารย์
-
maytawan.tha@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญาดา ธารินเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053945086#19
chayada.si@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ยาโนละ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945078
jintana.y@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันยามาส ชูชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935085
kanyamas.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. นุชจิรา ตาเขียว
อาจารย์
053949221
nuchjira.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิเรข ไชยวงษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945081
rujirek.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรษา ปาต๊ะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945081
supansa.pata@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิชัย คำดวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945086 ต่อ 13
woottichai.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ ด้วงมะโน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945078
suwit.du@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ำผึ้ง อนุกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
05393-5072
nampeung.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำภา ยาสมุทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
-
umpa.yas@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วิธิดา เหล่าผจญ
อาจารย์
053-949221
witida.l@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ชิดชไม คิวเจริญวงษ์
อาจารย์
053935081
chidchamai.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ภิญญาพัชญ์ คำพิคำ
อาจารย์
053935066
pinyaphat.kha@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ยุภานันท์ วุฒิอิ่น
อาจารย์
-
yupanun.wuttiin@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. รัชดา เครสซี่
รองศาสตราจารย์
053935082
ratchada.cr@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มงคล โชตยาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053945066
mongkol.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-936039
khajornsak.tr@cmu.ac.th