คณะเทคนิคการแพทย์

Faculty of Associated Medical Sciences

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ
หัวหน้าภาควิชา
053949209
suchart.kiat@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. ธาริกา ธรรมวิจิตร
รองหัวหน้าภาควิชา
053949260
tarika.thumvijit@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. ชัชนก อุดมธนกุลชัย
รองศาสตราจารย์
053949308
chatchanok.u@cmu.ac.th
อาจารย์ เบญจมาภรณ์ สุภาวัฒน์
อาจารย์
053-949307
benjamaporn.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อุเทน ยะราช
อาจารย์
053-949307
uten.yarach@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย ปิละพงค์
รองศาสตราจารย์
085-8661303
chalermchai.pilapong@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐุปกรน์ เดชสุภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-949228
nathupakorn.d@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
kittichai.wan@cmu.ac.th
อาจารย์ พรรณวิชช์ มาลาวัลย์
อาจารย์
053-949296
phannavich.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริประภา สมบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
siriprapa.s@cmu.ac.th
อาจารย์ มลฤดี ทาปัญญา
อาจารย์
053-949314
monruedee.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หัสฤกษ์ เนียมอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-949210
hudsaleark.neamin@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ชญานิษฐ์ จำปี
อาจารย์
053-949307
chayanit.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัชณีย์ พัดงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
suratchanee.phadngam@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053949209
suchart.kiat@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ กันทะพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-939307
jiraporn.kan@cmu.ac.th
อาจารย์ ณัฐวดี อินต๊ะชัย
อาจารย์
053-949314
nuttawadee.i@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ธาริกา ธรรมวิจิตร
รองศาสตราจารย์
053949260
tarika.thumvijit@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ ศรีบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053949270
sompong.sriburee@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤช ใจคุ้มเก่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-949307
krit.ja@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ โกทันย์
รองศาสตราจารย์
053-949213
suchart.kothan@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี ตั้งใจ
รองศาสตราจารย์
montree.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริประภา แก้วแจ้ง
รองศาสตราจารย์
053-949307
siriprapa.k@cmu.ac.th