15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ด้านการบริการวิชาการ/บริการสุขภาพ


คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2562