33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ด้านการบริการวิชาการ/บริการสุขภาพ


คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2562