15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ด้านการจัดการศึกษา


คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2562