43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ด้านการบริการวิชาการ/บริการสุขภาพ


คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2562