16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2566


คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2566