การถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2565 แบบออนไลน์

1 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา การถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2565 แบบออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง และเพื่อให้แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและของส่วนงานเป็นไปอย่างสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร. วิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษหัวข้อ “ความท้ายทายของการบริหารความเสี่ยงในองค์กรขนาดใหญ่” มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกว่า 300 คน ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่