เสียงชาติพันธุ์: การเผาไร่กับฝุ่นควัน PM2.5

9 พฤษภาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

เสียงชาติพันธุ์: การเผาไร่กับฝุ่นควัน PM2.5

.
วิดีทัศน์แสดงวิถีชาติพันธุ์กับไฟ การใช้และการจัดการไฟในพื้นที่การเกษตร กรณีไร่หมุนเวียน
.
โดยทั่วไป มักเข้าใจว่าการเผาไร่หมุนเวียนเป็นส่วนหนึ่งของไฟป่า และเป็นสาเหตุของฝุ่นควันขนาดเล็ก PM2.5 รัฐจึงมีมาตรการควบคุมไฟป่าแบบเหมารวม ส่งผลให้ชุมชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว
.
ไฟและการเผาในชีวิตประจำวันและในไร่หมุนเวียนไม่ได้หมายถึงการทำลายล้างหรืออันตราย แต่หมายถึงการก่อเกิดชีวิตใหม่ ดังเช่นการเผาในไร่หมุนเวียนทำให้ข้าวกับพืชผักเจริญเติบโตและงอกงาม การเผาในไร่หมุนเวียนก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร
.
ส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาติพันธุ์กับการจัดการไฟ(ป่า): ความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะสังคม
.
ร่วมผลิตโดยศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับชาวบ้านแม่ส้าน ชาวบ้านขุนแม่หยอด ชาวบ้านมืดหลอง และชาวบ้านกอกน้อย


แกลลอรี่