การประชุมวิชาการนานาชาติ “Trilateral Symposium on SDGs : Chiang Mai University (CMU)- Kagawa University (KU) - National Chiayi University (NCYU)”

1 กันยายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุม วิชาการนานาชาติในรูปแบบการประชุมเสมือนจริง (Virtual Meeting) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ “Trilateral Symposium on SDGs : Chiang Mai University (CMU) - Kagawa University (KU) - National Chiayi University (NCYU)” ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น. (เวลาประเทศไทย) ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมวิชาการนานาชาติ “Trilateral Symposium on SDGs : Chiang Mai University (CMU) - Kagawa University (KU) - National Chiayi University (NCYU)” เกิดขึ้นจากความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOUs) ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Kagawa University ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 จากนั้นได้มีกิจกรรมความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่าง 2 สถาบัน รวมถึงการเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมนานาชาติ คือ การประชุม “Educational Research Exchange Joint Symposium (EDUREJS)” ครั้งที่ 1 ซึ่งเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2550 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการประชุมครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2551 จัดขึ้น ณ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น และการประชุมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากมติที่ประชุมเมื่อปี 2551 เห็นควรให้มีการจัดประชุมดังกล่าวปีเว้นปีจวบจนปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ Kagawa University ได้เชิญ National Chiayi University จากประเทศไต้หวันเข้าร่วมการประชุม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย รวมถึงการต่อยอดงานวิจัยระหว่าง 3 สถาบัน

การประชุม“Trilateral Symposium on SDGs : Chiang Mai University (CMU) - Kagawa University (KU) - National Chiayi University (NCYU)” ประกอบด้วย 1) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 3 สถาบัน 2) การประชุมวิชาการนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการนำเสนอในหัวข้อที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และยุทธศาสตร์เชิงรุกและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแบ่งเป็นการนำเสนอหัวข้อวิจัย 5 หัวข้อ 1) Food Session 2) Health Session 3) Society Session 4) Technology Session 5) Student Session ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ระหว่างนักศึกษา 3 สถาบัน ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการศึกษา และการนำเสนอหัวข้อที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) การประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ จะนำไปสู่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอันเป็นเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายต่อไป


#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

#CMUSDGs #CMUSDG4 #CMUSDG9 #CMUSDG17แกลลอรี่