โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนางาน ตามภารกิจสำนักงานมหาวิทยาลัย (ปี 2566 - 2570)

19 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

               สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนางาน ตามภารกิจสำนักงานมหาวิทยาลัย (ปี 2566 - 2570) โดยมีศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การสร้างองค์กรแบบเอไจล์และยืดหยุ่นสูง ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับทราบทิศทางและ นโยบายของมหาวิทยาลัย และได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนางานตามภารกิจสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน สำนักงานมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย ให้แก่ผู้อำนวยการกองฯ / ศูนย์ฯ / สำนักงานฯ และหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่ม พร้อมทีมงาน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ พร้อมร่วมจัดทำ Workshop ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารีฮิลล์ วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่