ศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการวันครอบครัวชาวศูนย์ฯ ประจำปี 2562

3 พฤษภาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการวันครอบครัวชาวศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวิชาชีพครู กล่าวรายงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ มอบของขวัญแสดงความยินดี ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงจากเด็กห้องเตรียมอนุบาล และห้องเด็กเล็ก พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กที่ผ่านการอบรมเลี้ยงดูจากศูนย์ฯ ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม เด็กๆ ผู้ปกครอง เข้าฐานกิจกรรมนันทนาการตามซุ้มต่างๆ ถ่ายภาพที่ระลึก และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 30 คน ร่วมจัดมุมนันทนาการต่างๆ อีกด้วย 
แกลลอรี่