นศ.ป.โท วิศวฯ ไฟฟ้าคว้า Best Presentation Award การประชุมวิชาการนานาชาติ SPIES 2021

30 ธันวาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นายพนภัทร ฐานานุกูล โดยมี ศ.ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลนำเสนอบทความความยอดเยี่ยม Best Presentation (Online) งานประชุมวิชาการ 2021 3rd International Conference on Smart Power & Internet Energy Systems (SPIES 2021) ด้วยช่องทาง Online จัดโดย Shanghai University of Electric Power ระหว่างวันที่ 25 – 28 กันยายน 2564 ด้วยการสนับสนุนจาก IEEE Industry Applications Society (IAS) และ The South Asia Institute of Science and Engineering (SAISE) จากผลงานวิจัยเรื่อง “Active Power Filter in Linear Systems for Power Factor Correction”
แกลลอรี่