สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 17 - SMART Student เก่ง ดี มีสุขในยุคดิจิทัล

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 17 "SMART Student เก่ง ดี มีสุขในยุคดิจิทัล" ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เกิดความตระหนักและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันทักษะความรู้ในหลากหลายสาขา โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ นิทรรศการวิชาการและนิทรรศการแนะนำสาขาวิชา กิจกรรมจากซุ้มของสาขาวิชาต่างๆ ข่วงภูมิปัญญา ร้านค้าอาหาร และการแสดงจากนักศึกษา โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ลานจอดรถข้างอาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่