โครงการวาดเส้นสีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 31

5 เมษายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการวาดเส้นสีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2566 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีความสนใจพื้นฐานศิลปะ ด้านการวาดเส้น การเขียนภาพสีน้ำ และการถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อทางด้านสถาปัตยกรรมและด้านศิลปะที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตยา สารฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่