ประชุมโต๊ะกลม ครั้งที่ 1/2565 สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

8 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมโต๊ะกลม ครั้งที่ 1/2565 สำหรับบุคลากรสายวิชาการ นำทีมโดย รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับอาจารย์พุดคุยกันแบบ “จารย์” กับเส้นทางตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น พร้อมแนวทางจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง ชี้แจงเกณฑ์ภาระงานใหม่ และรับฟังปัญหาและอุปสรรคในระบบบริหารจัดการ ผ่านระบบ Zoom meeting เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565
แกลลอรี่