พิธีมอบรางวัลการประกวดแบบหัวข้อ CREATIVE LANNA STREET FURNITURE DESIGN CONTEST

3 เมษายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด, บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดแบบหัวข้อ CREATIVE LANNA STREET FURNITURE DESIGN CONTEST โครงการประกวดการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ล้านนาสร้างสรรค์สำหรับผลิตด้วยนวัตกรรมการขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์แบบปูนซิเมนต์สามมิติ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารปูนซิเมนต์ไทย (SCG) เป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล รายละเอียดดังนี้

รางวัลที่ 1 : 10,000 บาท ได้แก่
“Tung Lanna Bench” โดยทีม อะไรยังไง
อารีน์พรรณ ศิริพันธ์, นันทกานต์ บุตรเรือน, อัษฎาวุธ คำเพิ่ม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
รางวัลที่ 2 : 6,000 บาท ได้แก่
“ฐาน (Taan)” โดยทีม ฐาน (Taan)
อุดมศักดิ์ คำหล้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
.
รางวัลที่ 3 : 4,000 บาท ได้แก่
“YAENG” โดยทีม WALL ARCHITECT
กำแพง รามสูต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
รางวัลชมเชย รางวัลที่ 1 : 2,000 บาท ได้แก่
“Puranakhata” โดยทีม Tsamina mina, eh eh
ศุภวิชญ์ รินคำ, ณัฐนนท์ ธรรมริยา, ปาราเมศ มั่นรอด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
รางวัลชมเชย รางวัลที่ 2 : 2,000 บาท ได้แก่
“PURANAKHATA” โดยทีม 3 หนอกหงส์ดำ
ณัฐพล วงศ์ไชย, ธนภรณ์ อินแปลง, ชนันญา ฐิตาสยะวงศ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
.
รางวัลชมเชย รางวัลที่ 3 : 2,000 บาท ได้แก่
“LANNA PUBLIC SEATING”
ปวัน จงสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
.
รางวัลคะแนนความนิยมสูงสุด : 3,000 บาท ได้แก่
“Prateap” โดยทีม Feel-Fan
คุณากร ปัญญาดี, สิรภพ มณีวรรณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
โครงการประกวดการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ล้านนาสร้างสรรค์สำหรับผลิตด้วยนวัตกรรมการขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์แบบปูนซิเมนต์สามมิติ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัด, บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการยกระดับและเผยแพร่องค์ความรู้ ปูพื้นฐานด้านการใช้นวัตกรรมการขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์แบบปูนซิเมนต์สามมิติ ผ่านการจัดประกวดการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยภาคเหนือ โดยเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถที่จะเข้าสู่ตลาดวิชาชีพด้านการออกแบบและการก่อสร้างในอนาคต

รายชื่อผู้มอบรางวัลฝั่ง SCG
- คุณกัลยา วรุณโณ Green Solution and New Business Marketing Director
- คุณเฉลิมวุฒิ สงวนญาติ Non Cement Based coating Material Director and 3D Printing & Fabric Concrete Technology Group Leader
- คุณสุวัฒน์ มหาสุวีระชัย BSE Director-Urbanized Solution Business
- คุณชัชวาล ศรีศิลป์ CPAC Solution Center Director-North Area 1

รายชื่อผู้ร่วมงานอื่น ๆ ฝั่ง SCG
- คุณปวรรต สุขประเสริฐ Marketing Decorative Solution Manager
- คุณภัทรพิชญ์ โมสิกะ Associate Director-North Area 1

แกลลอรี่