ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (รหัส 67)

29 มีนาคม 2567

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ปีการศึกษา 2567