ศุกร์เสวนาหัวข้อ “มาฝึกการถ่ายภาพประกอบกิจกรรม”

14 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

โครงการศุกร์เสวนา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการอบรมหัวข้อ “มาฝึกการถ่ายภาพประกอบกิจกรรม” เพื่อให้บุคลากรคณะฯ สามารถถ่ายภาพกิจกรรม ประกอบข่าว เช่น ถ่ายภาพในห้องประชุม ช่วงมอบของที่ระลึก ภาพการสัมมนาในอาคาร และกิจกรรมเพื่อสังคม บำเพ็ญประโยชน์นอกคณะ ได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีอาจารย์วิทวัส ขัติรัตน์ อาจารย์คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง MBA 2