นศ. ป.โท วิศวฯไฟฟ้า มช. รับรางวัล Best Paper Awards จากประชุมวิชาการนานาชาติECTI-CON 2020

24 กรกฎาคม 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายตะวัน นามอินทร์ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม (Best Paper Awards) จากผลงานวิจัยเรื่อง “PWM Techniques for a 13-Level Asymmetrical Dual Inverter Configuration Without the Overcharging of Floating Capacitor” ในงานประชุมวิชาการ The 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2020) (Virtual Conference) จัดโดยวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2563 
แกลลอรี่