รักษาการแทนคณบดี รศ.ดร.สุธี วังเตือย และ รองคณบดี ผศ.ดร.อุทุมพร สุระยศ เข้าพบปะหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาครเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567 และประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านการเรียนการสอน และงานบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ

19 มกราคม 2567

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วันที่ 17 มกราคม 2567 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรักษาการแทนคณบดี รศ.ดร.สุธี วังเตือย และ รองคณบดี ผศ.ดร.อุทุมพร สุระยศ เข้าพบปะหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาครเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567 และประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านการเรียนการสอน และงานบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการให้บริการให้แก่หน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป ประกอบด้วย (1) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ (2) เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร นายเอนก ชื่นอารมณ์
(3) ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร นายนัธวัฒน์ โพธิ์เขียว และ (4) ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร นายอาคม ศาณศิลปิ
แกลลอรี่