เพื่อนเยี่ยมเพื่อน Season 2 วิศวฯ มช. เจ้าบ้าน ต้อนรับทีมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยประชุมสัญจร

20 ธันวาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควท.) จัดโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ครั้งที่ 2 ในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 3/2565 และการสัมมนาศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2565 โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล พร้อมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นประธานต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และประธานสภาฯ สมัยที่ 45 อีกทั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กว่า 30 สถาบันทั่วประเทศ เพื่อให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน นำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังได้ทัศนศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนรู้การผลักดันมหาวิทยาลัยสู่เมืองอัจฉริยะจากผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาย รังสิยากูล รวมถึงเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและต้นแบบ: INNO Fab, Mini Learning Factory ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รวมถึงศูนย์วิศวกรรมโยธาและฐานรากระบบรางขั้นสูง: RailCFC, อาคารแหล่งน้ำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปิดท้ายด้วยศูนย์ชีวมวล สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=30699